Pla estratègic

El juny de 2012 el Patronat de la FHES aprova el Pla Estratègic 2012-2015, que incorpora les propostes del Pla de Salut 2011-15 del Departament de Salut com a elements prioritaris.

És un pla participatiu i dinàmic que basa la seva estratègia en dos elements clau: qualitat i sostenibilitat. Està format pel Pla Assistencial, el Pla de Viabilitat i el Pla de Qualitat, que comparteixen objectius, processos, responsables i indicadors, que s'han d'anar adaptant als nous escenaris i necessitats de l'organització.

Endarreriment de l'elaboració del "Pla estratègic de la FHES. Horitzó 2020"

El mes de juliol del 2016 el Departament de Salut va donar a conèixer el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Es tracta d'un document que la FHES considera imprescindible per a la confecció del seu pla estratègic, en la mesura que "és la formalització de la política del Govern de la Generalitat pel que fa al desplegament d'actuacions per a la promoció de la salut i la seva protecció, la prevenció de les malalties, el tractament de les persones malaltes i la rehabilitació i la reinserció a la societat en les millors condicions possibles".

Tot i que els esborranys del Pla estratègic de la FHES. Horitzó 2020 previs a la presentació d'aquest document hi estan en sintonia, és evident que el moment de partida de la confecció definitiva del nostre pla no podia precedir la publicació oficial del Pla de Salut. L'objectiu és presentar el document del pla estratègic per a la seva aprovació en la sessió del Patronat de la FHES del dia 20 d'abril de 2017.